Brudzeński Park Krajobrazowy – Urząd Gminy Brudzeń Duży
Urząd Gminy Brudzeń Duży
ul. Toruńska 2
09-414 Brudzeń Duży
Tel. 24/360 47 20
Fax. 24/360 47 21
sekretariat@brudzen.pl

Copyright 2012 - 2022 Gmina Brudzeń


Brudzeński Park Krajobrazowy

Na terenie Gminy znajduje się Brudzeński Park  Krajobrazowy, który stanowi jej największą atrakcję turystyczną. Utworzony został w 1988 roku i zajmuje powierzchnię 3 132 ha, a otulina 4 435 ha. Położony jest na prawym brzegu Wisły na północny zachód od Płocka i obejmuje przyujściowy (dolny) odcinek Skrwy Prawej oraz przylegające do niego kompleksy leśne w uroczyskach: Brwilno, Sikórz i Brudzeń, a także fragment polodowcowy Rynny Karwosiecko-Cholewickiej wraz z ciągiem drobnych jezior i torfowisk. 

Dominującym elementem rzeźby terenu jest głęboka, kręta dolina Skrwy Prawej, wcięta na kilkadziesiąt metrów w wysoczyznę. Malowniczy bieg rzeki, która jako jedna z nielicznych zachowała naturalny charakter oraz bliski kontakt z przyrodą, zostawiają niezapomniane wrażenie na turystach. W przebiegu doliny Skrwy występują wielopoziomowe tarasy rzeczne oraz strome skarpy pocięte jarami i wąwozami. W dolinie i jej sąsiedztwie występują znaczne obszary łąk i lasów, występują także ciekawe formy rzeźby polodowcowej: rynny, wały ozowe i niewielkie jeziora. Największe z nich  znajduje się w miejscowości Józefowo i jest bardzo chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców.

62% powierzchni Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego zajmują ekosystemy leśne, w większości należące do Lasów Państwowych, administrowane przez Nadleśnictwo Płock, a 36 % tereny użytkowane rolniczo. Dolny odcinek Skrwy Prawej w granicach Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego jest ważnym elementem systemu ochrony przyrody w Polsce i w Europie. Stanowi korytarz ekologiczny łączący Dolinę Wisły ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk Sikórz PLH140012.

Wśród zbiorowisk leśnych Parku dominujące gatunki drzew to: grab, dąb szypułkowy, lipa, klon, jawor, dalej sosna, świerk i buk. Do najrzadszych roślin runa leśnego należy: śnieżyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyko, gwiazdnica wielokwiatowa. Stwierdzono dotychczas na terenie Parku i jego otuliny występowanie 1310 gatunków zwierząt. Najpospolitszymi płazami Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego są: żaba wodna, żaba trawna, ropucha szara, traszka grzebieniasta i kumak nizinny. W przypadku gadów wykazano dotychczas obecność 4 spośród 11 krajowych gadów. Są to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec i zaskroniec zwyczajny. Najliczniej reprezentowana jest awifauna. Dotychczas na terenie Parku i w jego otulinie stwierdzono 180 gatunków ptaków, w tym 129 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Oznacza to, że na terenie Parku gniazduje lub gniazdowało do 56% awifauny lęgowej Polski. Zdecydowaną większość awifauny lęgowej Parku stanowią gatunki chronione (121 gatunków), natomiast 20 zostało wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej (m.in.: derkacz, trzmielojad, kania czarna, rybitwa rzeczna.) Pozostałe gatunki to m.in.: błotniak zbożowy, bączek, dudek (występujący w logo Parku), słonka, turkawka. Ponadto południowe fragmenty Parku są miejscem stałej obecności bielika, dla którego zarówno Zbiornik Włocławski jak i ujściowy fragment Skrwy Prawej stanowią ważne żerowisko. Aktualnie na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego wykazano obecność 47 gatunków ssaków, stanowiących 42% wszystkich gatunków. Należą do nich m.in.: dzik, sarna, łoś, lis, popielica szara, norka amerykańska, borsuk a w rzece: bóbr i wydra. Coraz częściej spotykany jest też wilk. Chiropterofauna Brudzeńskiego Parku liczy 11 spośród 25 gatunków podawanych z terenu Polski, wśród których najliczniej reprezentowani są przedstawiciele 5 gatunków: borowca wielkiego, mroczka późnego, gacka brunatnego, karlika większego i nocka rudego. W wodach Skrwy natkniemy się na niemal 40 gatunków ryb co stanowi niemal połowę ichtiofauny słodkowodnej Polski. Są to m.in.: leszcze, płotka, karp, szczupak, sandacz, sum, lin, różanka, kiełb, brzana, miętus, głowacz białopłetwy, świnka i piekielnica.

Na terenie Gminy znajdują się trzy rezerwaty przyrody:  Rezerwat przyrody Brudzeńskie Jary, który chroni 150 letni drzewostan dębowy. Posiada on znaczne walory kulturowe gdyż na jego terenie znajduje się grodzisko wczesnośredniowieczne a także obelisk upamiętniający męczeńską walkę z hitlerowcami. Rezerwat krajobrazowy „Sikórz, który chroni 12 kilometrowy odcinek doliny meandrującej Skrwy Prawej porastają pozostałości naturalnych zbiorowisk leśnych. Dominujące zbiorowiska grądowe tworzą: dęby, klony, lipy, ale także sosny, modrzewie i świerki. Charakterystyczne runo z dominacją geofitów wiosennych obfituje w szereg chronionych gatunków, w tym śnieżyczka przebiśnieg, ale także lilia złotogłów i wawrzynek wilczełyko. Trzeci z rezerwatów przyrody – Brwilno położony jest w południowej części BPK na krawędzi skarpy wiślanej i jednocześnie granicy kompleksu leśnego. Obecnie ochronie podlega tu przede wszystkim fragment pradoliny Wisły o niezwykle urozmaiconej w skali regionu rzeźbie terenu. Jest to porozcinana krawędź wysoczyzny polodowcowej opadająca stromym zboczem ku Wiśle, którą porastają stosunkowo rzadkie już zbiorowiska dąbrowy świetlistej i grądu wysokiego. Deniwelacje sięgają 26 m.

Obszar Parku gęsto jest usiany pomnikami przyrody. W Sikorzu znajduje się aleja złożona z 44 lip drobnolistnych o obwodzie 150-350 cm i wysokości ok. 20 m oraz 14 kasztanowców zwyczajnych. Sikórz stanowi stolicę tzw. Szwajcarii Mazowieckiej ze względu na przepiękną dolinę Skrwy Prawej.

Ważnym obiektem historycznym zlokalizowanym niedaleko Brudzenia Dużego jest grodzisko wczesnośredniowieczne znajdujące się w starym lesie mieszanym. Grodzisko należy do największych w tej części Mazowsza. Jest to grodzisko pierścieniowate o kształcie zbliżonym do trójkąta, o rozmiarach w najszerszym miejscu wynoszącym ok. 125 x 90 m.

Ciekawym elementem Parku są też młyny wodne na Skwie i Wierzbicy. Wzdłuż Skrwy przebiega szlak czerwony im. Bolesława Krzywoustego, który umożliwia pieszą wędrówkę po niedostępnych terenach parku. Szlak o całkowitej długości 125,5 km przebiega z Sierpca do Kutna, a na długości 21,5 km wkracza do Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Zwłaszcza widoki z punktów widokowych zostawiają niezapomniane wrażenia. Inną bardzo popularną formą turystki są spływy kajakowe Skrwą, gdzie można naocznie przekonać się o naturalności i dzikości Skrwy a także zapoznać się fauną i florą.

GALERIA ZDJĘĆ

ZOBACZ RÓWNIEŻ

Kontakt, RODO, Deklaracja dostępności, Cyberbezpieczeństwo (stopka w budowie)
BRUDZEN.PL     GMINA BRUDZEŃ DUŻY
      WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Skip to content