pierwszy drugi trzeci

Wybory 2018

 

Wybory samorządowe 2018

 

 

             Gminna Komisji Wyborcza

                    w Brudzeniu Dużym

 tel. 24 360 47 06

 

          Przyjmowanie lista kandydatów na radnych

            

 

         W dniach 11 – 15 września / wtorek- piątek /

 - dyżury członków komisji pełnione są w godz. 10 00 - 15 00  

 

    w budynku gminnym tzw. "Agronomówka",

 

     ul Dobrzynska 9 w Brudzeniu Dużym.

 

 obwieszczenie_okw_17-09-2018.doc

 

 

W dniach od 6 września do 21 września 2018 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Brudzeń Duży w godzinach pracy urzędu.

 

 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Brudzeń Duży
o granicach okręgów wyborczych

 

 OBWIESZCZENIE
Marszałka Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

 Kalendarz Wyborczy

 

Pismo KBW

 

Komunikat Komisarzy Wyborczych

 

Uchwała w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zał nr1

Zał nr2

Uzasadnienie

Zał do uzasadnienia

 

---

 

Projekt uchwały w sprawie podziału gminy Brudzeń Duży na obwody głosowania, ustalenia ich granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

---

 

ZARZĄDZENIE Nr 91
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

 

 ---

 

 

---

 

Do 14 marca Dyrektor Delegatury KBW w Płocku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Na podstawie § 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Zgodnie z art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138), urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w gminach powiatów: gostynińskiego, płockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żyrardowskiego oraz w mieście Płock należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Płocku, ul. Kolegialna 15, pok. 226 w godzinach urzędowania (7.30 - 15.30) lub przesłać drogą pocztową na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Plocku, ul. Kolegialana 15, 09-402 Płock do dnia 14 marca 2018 r. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

"WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ"