pierwszy drugi trzeci

PSZOK - informacje

 

 RODZAJE ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (zwanym PSZOK), położony w miejscowości Siecień 53B

PSZOK nieodpłatnie przyjmuje odpady komunalne w dniach i godzinach:

 • Poniedziałek 14:00 – 18:00
 • Wtorek 14:00 – 18:00
 • Środanieczynny
 • Czwartek 14:00 – 18:00
 • Piątek 14:00 – 18:00
 • Sobota 10:00 – 14:00
 • Niedziela – nieczynny,

oprócz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

W związku z koniecznością szczegółowego nadzorowania masy i rodzaju odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK-u, wprowadzony został obowiązek:

 • wypełnienia OŚWIADCZENIA o pochodzeniu odpadów komunalnych dostarczanych do PSZOK (w przypadku dostarczania odpadów przez właściciela nieruchomości),
 • posiadania OŚWIADCZENIA o zgodzie na dostarczenie odpadów, wypełnionego przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, z której pochodzą odpady (w przypadku dostarczania odpadów przez osobę inną niż właściciel nieruchomości).

W przypadku braku złożenia w/w oświadczeń, pracownik obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.

Przypomina się, że w punkcie przyjmowane są wyłącznie odpady powstałe na terenie nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych położenia na terenie Gminy Brudzeń Duży.

PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych na nieruchomościach niezamieszkałych oraz wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i rolniczej.

Do PSZOK przyjmowane są odpady zebrane w sposób selektywny. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach zawierających oryginalną etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu.

 

ZARZĄDZENIA

 

  INFORMACJE

Brudzeń Duży, dnia 25.01.2022 r.

 

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
ORAZ  REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Wójt Gminy Brudzeń Duży, uprzejmie informuje, że od dnia 31.01.2022 r. swoją działalność rozpoczyna Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany w miejscowości Siecień 53B – przy Oczyszczalni Ścieków.

PSZOK jest czynny w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 14:00 – 18:00, w sobotę w godzinach 10:00 – 14:00, w środę i niedzielę PSZOK jest zamknięty.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

1. Punkt Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Siecień 53B – obok Oczyszczalni Ścieków.

2. Z PSZOK korzystają wyłącznie mieszkańcy i właściciele nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

3. Do PSZOK przyjmowane są zebrane selektywnie odpady komunalne.

4. Odpady zmieszane, poprodukcyjne, rolnicze czy z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane do PSZOK.

5. W PSZOK niektóre frakcje odpadów przyjmowane są w ilościach  limitowanych (tj. wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, opony i odpady zielone) – informacja nt. limitów jest zawarta w Regulaminie.

6. Do PSZOK dostarczone odpady muszą być posegregowane w miarę możliwości spakowane w worki. Odpady typu gabaryty czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (duży) dostarczamy luzem.

7. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali korzystanie z przydomowych kompostowników, nie będą mogli oddawać odpadów zielonych do PSZOK.

7. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK, musi mieć przy sobie wypełnione oświadczenie
o pochodzeniu opadów (druk oświadczenia znajduje się w zakładce „druki do pobrania” – PSZOK oświadczenie o pochodzeniu odpadów).

8. Odpady do PSZOK można także oddać w imieniu osoby trzeciej np. sąsiada, rodziny czy znajomego, który nie ma możliwości dostarczyć odpadów osobiście, w tym przypadku właściciel nieruchomości wypełnia oświadczenie o zgodzie na dostarczenie odpadów (druk oświadczenia znajduje się z zakładce „druki do pobrania” – PSZOK oświadczenie o zgodzie na dostarczenie odpadów).

9. W PSZOK jest możliwość wypożyczenia przyczepki samochodowej. Wypożyczenie takiej przyczepki możliwe jest tylko w godzinach pracy Punktu.

10. Przyczepkę wypożycza się na podstawie Umowy użyczenia przyczepki spisywanej w dniu użyczenia a także na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wypożyczenia i zwrotu przyczepki.

11. Zasady korzystania z przyczepek samochodowych określone są w Regulaminie wypożyczenia przyczepek samochodowych w PSZOK Gmina Brudzeń Duży.

12. W PSZOK przyjmowane są przedmioty do ponownego użycia. Przedmioty te powinny być sprawne, nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym. Przyjęte przedmioty będą wydawane bezpłatnie osobom deklarującym ich dalsze używanie.

 

Odpady, które można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Na terenie Gminy Brudzeń Duży funkcjonuje Punkt Selek-tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w któ-rym mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne str. 1

Na terenie Gminy Brudzeń Duży funkcjonuje Punkt Selek-tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w któ-rym mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne str. 2