pierwszy drugi trzeci

Odpady

 

 

20.10.2021 r.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH, NA KTÓRYCH JEST PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA LUB PUBLICZNA, DOTYCZĄCA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI.

 

Zgodnie z art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.) Wójt Gminy Brudzeń Duży informuje o zamiarze przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach zamówienia prowadzonego pn.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz PSZOK na terenie Gminy Brudzeń Duży”.

W związku z powyższym informuję, że do dnia 20.12.2021 r. właściciel nieruchomości niezamieszkałej może:

 1. Odwołać oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;
 2. Złożyć oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego prze gminę.

Zgodnie z art. 6c ust. 3c pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, ww. oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży w terminie do dnia 20.12.2021 r.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Brudzeń Duży przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na pozbywanie się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopie umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (w części zamieszkane, w części niezamieszkane np. salon czy sklep w kamienicy) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.


 

Mobilna zbiórka JESIENNA

terminy odbioru odpadów

 

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, uprzejmie informuje, że dostępne są terminy tzw. „mobilnej zbiórki”, tj. odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego. Przypominamy, że ww. odpady będą odbierane tylko od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli wnioski w terminie do 31.08.2021r.

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
I CHEMIKALIÓW, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW:

28.09.2021 r. – Lasotki, Siecień, Siecień Rumunki, Żerniki, Robertowo.

14.10.2021 r. – Sikórz, Parzeń, Parzeń Janówek.

22.11.2021 r. – Sobowo, Cegielnia, Turza Mała, Turza Wielka, Izabelin, Bądkowo Jeziorne, Winnica.

23.11.2021 r. – Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Krzyżanowo.

25.11.2021 r. – Murzynowo, Uniejewo, Rokicie, Więcławice, Rembielin, Gorzechowo, Strupczewo Duże.

09.12.2021 r. – Bądkowo Kościelne, Bądkowo Podlasie, Zdziembórz, Janoszyce, Karwosieki Noskowice, Karwosieki Cholewice, Nowe Karwosieki, Suchodół.

 

ODBIÓR ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH NIEZAWIERAJĄCYCH GRUZU
I STYROPIANU BUDOWLANEGO:

18.11.2021 r. – Lasotki, Siecień, Siecień Rumunki, Żerniki.

19.11.2021 r. – Murzynowo, Uniejewo, Rokicie, Więcławice, Rembielin, Gorzechowo, Strupczewo Duże.

22.11.2021 r. – Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Krzyżanowo.

23.11.2021 r. – Sobowo, Główina, Cegielnia, Turza Mała, Turza Wielka, Bądkowo Jeziorne, Winnica.

24.11.2021 r. – Bądkowo Kościelne, Bądkowo Podlasie, Zdziembórz, Janoszyce, Karwosieki Noskowice, Karwosieki Cholewice, Nowe Karwosieki, Suchodół.

25.11.2021 r. – Sikórz, Parzeń, Parzeń Janówek.

 

 

 

Związek Gmin Regionu Płockiego we współpracy z Gminą Brudzeń Duży otrzymał dofinasowanie w formie dotacji na wykonanie zadania pn. „Działania edukacyjno-informacyjne na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego

 

Mobilna zbiórka „WIOSNA”

terminy odbioru odpadów

 

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, uprzejmie informuje, że dostępne są terminy tzw. „mobilnej zbiórki”, tj. odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane, zostaną odebrane tylko od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli odpowiednie wnioski o odbiór ww. odpadów do tut. UG w terminie do 28.02.2021 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbiorów:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

13.04.2021 r. – Parzeń, Parzeń Janówek, Sikórz.

15.04.2021 r. – Bądkowo Kościelne, Bądkowo Rochny, Janoszyce, Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Nowe Karwosieki, Suchodół, Zdziembórz.

16.04.2021 r. – Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Rumunki, Cegielnia, Główina, Izabelin, Sobowo, Turza Mała, Turza Wielka.

26.04.2021 r. – Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Krzyżanowo.

28.04.2021 r. – Gorzechowo, Murzynowo, Rembielin, Rokicie, Rokicie Osiedle, Strupczewo Duże, Uniejewo, Więcławice.

29.04.2021 r. – Lasotki, Robertowo, Siecień, Siecień Rumunki, Żerniki.

 

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE

14.04.2021 r. – Bądkowo Kościelne, Bądkowo Rochny, Biskupice, Gorzechowo, Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Lasotki, Murzynowo, Parzeń, Parzeń Janówek, Rembielin, Robertowo, Rokicie Osiedle, Siecień, Siecień Rumunki, Sikórz, Strupczewo Duże, Suchodół, Uniejewo, Więcławice, Zdziembórz, Żerniki.

27.04.2021 r. – Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Cegielnia, Główina, Izabelin, Krzyżanowo, Sobowo, Turza Mała, Turza Wielka.

 


 

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

                                                             od 01 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Brudzeń Duży zawiadamia, że Uchwałą Rady Gminy Brudzeń Duży
 Nr XXIII/166/20 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty dokonano zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dn. 01.01.2021 r.

 

          W związku z powyższym obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 roku stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby wynosi 29,00 zł.

          Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 3,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W tym przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Opłatę uiszcza się bez wezwania na indywidualny numer rachunku bankowego do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.

 Wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych nieruchomość np.: przeprowadzka osób, narodziny dzieci itp., mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca.

 

                                                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                                   Andrzej Dwojnych

                                                                                                                                   Wójt Gminy Brudzeń Duży


 

Mobilna zbiórka -  terminy odbioru odpadów

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, informuje że dostępne są już terminy tzw. „mobilnej zbiórki”, tj. odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych. Przypominamy, że odpady wielkogabarytowe
i remontowo-budowlane, zostaną odebrane tylko od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli odpowiednie wnioski o odbiór ww. odpadów do tut. UG w terminie do 24.07.2020 r.

Poniżej przedstawiamy harmonogramy odbiorów:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

13.10.2020 r. Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Krzyżanowo;

29.10.2020 r.Parzeń, Parzeń Janówek, Sikórz;

30.10.2020 r.Cierszewo, Lasotki, Radotki, Robertowo, Siecień, Siecień Rumunki, Żerniki;

04.11.2020 r.Bądkowo Kościelne, Bądkowo Podlasie, Bądkowo Rochny, Janoszyce, Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Kłobukowo-Patrze, Łukoszyno-Borki, Nowe Karwosieki, Suchodół;

06.11.2020 r.Bądkowo Jeziorne, Bądkowo Rumunki, Cegielnia, Główina, Gorzechowo, Izabelin, Murzynowo, Myśliborzyce, Rembielin, Rokicie, Sobowo, Strupczewo Duże, Turza Mała, Turza Wielka, Uniejewo, Więcławice, Winnica.

ODPADY REMONTOWO-BUDOWLANE

23.11.2020 r. Bądkowo Kościelne, Bądkowo Podlasie, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Janoszyce, Karwosieki Cholewice, Karwosieki Noskowice, Krzyżanowo, Nowe Karwosieki;

25.11.2020 r.Lasotki, Murzynowo, Myśliborzyce, Radotki, Rembielin, Rokicie, Siecień, Siecień Rumunki, Uniejewo, Więcławice;

27.11.2020 r.Bądkowo Jeziorne, Cegielnia, Izabelin, Parzeń, Parzeń Janówek, Sikórz, Sobowo, Turza Mała, Turza Wielka.

 

----------------------------------------------------------------------

Urząd Gminy Brudzeń Duży informuje, iż wszelkie sprawy związane z gospodarką odpadami komunalnymi ( m.in. zgłoszenie braku odbioru odpadów, złożenie wniosków na odbiór odpadów wielkogabarytowych/remontowo-budowlanych, zgłoszenie uszkodzenia pojemnika, zgłoszenie braku worków itp.) można przesyłać na adres e-mail: odpady@brudzen.pl .

----------------------------------------------------------------------

Brudzeń Duży, dnia 07-08-2020r.

Urząd Gminy Brudzeń Duży przypomina
o obowiązku uiszczenia opłat za gospodarowanie
odpadami  komunalnymi
.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest opłatą za wykonaną usługę, lecz publicznoprawnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy - wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325).

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi, organ wszczyna postępowanie podatkowe i dochodzi należne kwoty na podstawie tytułu wykonawczego, tak jak za zaległości podatkowe. Gmina przekazuje tzw. tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w celu wyegzekwowania należności poprzez komornika

----------------------------------------------------------------------

Mobilna zbiórka - terminy odbiorów - kwiecień 2020

 ----------------------------------------------------------------------

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W IZOLACJI.

 1. 1.     wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 2. 2.            osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 3. 3.            worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 4. 4.            po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 5. 5.            osoba wynosząca odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony worek przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
   i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru ( oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 6. 6.            worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 7. 7.            przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myc i/lub dezynfekować ręce;
 8. 8.            odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
 9. 9.            Magazynowanie odpadów prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem się, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

-------------------------------------------------------------------------

WYTYCZNE DLA OSÓB ZDROWYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ, DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE NP. W MIEJSCU PRACY, KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ, W TRAKCIE ZAKUPÓW, W CELU MINIMALIZACJI RYZYKA ZARAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONOWIRUSA.

 

 1. 1.     Odpady powinny być segregowane do właściwych pojemników  i /lub worków (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane);

 

 1. 2.     Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

---------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Brudzeń Duży

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Brudzeń Duży informuje, że indywidualne numery kont bankowych do wpłat za odpady komunalne (śmieci) będą przekazane Państwu drogą pocztową lub przez Sołtysów do końca lutego 2020 r. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość z Państwa strony. Opłatę za miesiąc styczeń można będzie uiścić do końca kwietnia 2020 r. bez naliczania odsetek ustawowych.

------------------------------------------------------------------------

WNIOSKI O ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I REMONTOWO - ROZBIÓRKOWYCH

Urząd Gminy Brudzeń Duży uprzejmie informuje, że formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej brudzen.pl w zakładce ODPADY ( Druki do pobrania).

------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 31.01.2020 r.

Terminowe złożenie deklaracji pozwoli uniknąć postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2020 r.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

- za odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny  stawka wynosi 25,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, wynosi 0,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.

 

- ryczałtowa stawka opłaty wynosi 169 zł za rok od nieruchomości.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

 

- za pojemnik o określonej  pojemności stawka wynosi:

 

1)      o pojemności  120 l – w wysokości 5,50 zł,

2)      o pojemności  240 l – w wysokości 11,00 zł,

3)      o pojemności  660 l – w wysokości 32,00 zł,

4)      o pojemności  1100 l – w wysokości 54,00 zł.

 

        -  za worki o określonej pojemności stawka wynosi:

1)      o pojemności  60 l – w wysokości 8,00zł,

2)      o pojemności  120 l – w wysokości 16,00 zł,

3)      o pojemności  240 l – w wysokości 32,00 zł

 

 

 Komunikat dot. popiołu

       Urząd Gminy Brudzeń Duży uprzejmie informuje, że odbiór POPIOŁU z nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się jednocześnie z odbiorem pozostałości z sortowania . Popiół może być gromadzony w pojemniku na odpady zmieszane ( pozostałości z sortowania) lub workach.
     Właściciele nieruchomości którzy będą oddawać popiół w workach otrzymają worki na wymianę. Popiół gromadzony w workach prosimy wystawiać obok pojemników na odpady zmieszane.

 

KOMUNIKAT

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Brudzeń Duży

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. Gmina Brudzeń Duży zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), samodzielnie będzie realizować zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązkowa jest segregacja odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości (w przypadku braku segregacji właściciele zostaną obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z przepisów w/w ustawy art.6k ust.3)

Od dnia 01 stycznia 2020r. obowiązuje nowa frakcja do segregacji – papier i makulatura (należy gromadzić i udostępniać w niebieskim worku z napisem „PAPIER”).

Ponadto informujemy, że również „POPIÓŁ” będzie zbierany i odbierany, jako osobna frakcja odpadów komunalnych (należy gromadzić i udostępniać w szarym worku z napisem „POPIÓŁ”).

Płatności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brudzeń Duży, dotyczące roku 2019 i lat poprzednich, winny być zrealizowane najpóźniej do dnia
15 stycznia 2020r
. na indywidualny numer konta bankowego, który otrzymali Państwo od Związku Gmin Regionu Płockiego.

Opłatę za miesiąc styczeń 2020 r. należy uiścić do dnia 15 lutego 2020 r. na numer konta, który Państwo otrzymacie z Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia
31 stycznia 2020 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy Brudzeń Duży, w pokoju nr 15, pod nr tel. 24 260-40-13 wewnętrzny 40.

 

 

--------------------------------

KOMUNIKAT DLA WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY
BRUDZEŃ DUŻY

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. Gmina Brudzeń Duży samodzielnie będzie realizować zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Decyzją Rady Gminy Brudzeń Duży systemem odbioru odpadów komunalnych zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe położone w granicach administracyjnych Gminy Brudzeń Duży.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze zmianami w Ustawie  o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez Gminę systemu odbioru odpadów jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Powyższe oznacza, że w przypadku braku złożenia przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej do UG Brudzeń Duży pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę systemu oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, firma wywozowa wyłoniona w ramach postępowania przetargowego nie będzie mogła od stycznia 2020 r. odbierać od Państwa odpadów komunalnych.     

 W tym przypadku właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Brudzeń Duży, począwszy od stycznia 2020 r. Umowy oraz sposób pozbywania się odpadów komunalnych, w tym dowody uiszczenia opłat za wykonane usługi będą kontrolowane przez UG Brudzeń Duży.

 

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 stycznia 2020 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służą pracownicy  Urzędu Gminy Brudzeń Duży, w pokoju nr 15, pod nr tel. 24 260-40-13 wewnętrzny 40.