pierwszy drugi trzeci

Odpady

 

 

 

KOMUNIKAT

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Brudzeń Duży

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Brudzeń Duży informuje, że indywidualne numery kont bankowych do wpłat za odpady komunalne (śmieci) będą przekazane Państwu drogą pocztową lub przez Sołtysów do końca lutego 2020 r. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość z Państwa strony. Opłatę za miesiąc styczeń można będzie uiścić do końca kwietnia 2020 r. bez naliczania odsetek ustawowych.

------------------------------------------------------------------------

WNIOSKI O ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I REMONTOWO - ROZBIÓRKOWYCH

Urząd Gminy Brudzeń Duży uprzejmie informuje, że formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej brudzen.pl w zakładce ODPADY ( Druki do pobrania).

------------------------------------------------------------------------

KOMUNIKAT

O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mija 31.01.2020 r.

Terminowe złożenie deklaracji pozwoli uniknąć postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01 stycznia 2020 r.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

 

- za odpady zbierane i oddawane w sposób selektywny  stawka wynosi 25,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie, wynosi 0,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

 

NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE.

 

- ryczałtowa stawka opłaty wynosi 169 zł za rok od nieruchomości.

 

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

 

- za pojemnik o określonej  pojemności stawka wynosi:

 

1)      o pojemności  120 l – w wysokości 5,50 zł,

2)      o pojemności  240 l – w wysokości 11,00 zł,

3)      o pojemności  660 l – w wysokości 32,00 zł,

4)      o pojemności  1100 l – w wysokości 54,00 zł.

 

        -  za worki o określonej pojemności stawka wynosi:

1)      o pojemności  60 l – w wysokości 8,00zł,

2)      o pojemności  120 l – w wysokości 16,00 zł,

3)      o pojemności  240 l – w wysokości 32,00 zł

 

 

 Komunikat dot. popiołu

       Urząd Gminy Brudzeń Duży uprzejmie informuje, że odbiór POPIOŁU z nieruchomości zamieszkałych będzie odbywał się jednocześnie z odbiorem pozostałości z sortowania . Popiół może być gromadzony w pojemniku na odpady zmieszane ( pozostałości z sortowania) lub workach.
     Właściciele nieruchomości którzy będą oddawać popiół w workach otrzymają worki na wymianę. Popiół gromadzony w workach prosimy wystawiać obok pojemników na odpady zmieszane.

 

KOMUNIKAT

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Brudzeń Duży

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. Gmina Brudzeń Duży zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), samodzielnie będzie realizować zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązkowa jest segregacja odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości (w przypadku braku segregacji właściciele zostaną obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z przepisów w/w ustawy art.6k ust.3)

Od dnia 01 stycznia 2020r. obowiązuje nowa frakcja do segregacji – papier i makulatura (należy gromadzić i udostępniać w niebieskim worku z napisem „PAPIER”).

Ponadto informujemy, że również „POPIÓŁ” będzie zbierany i odbierany, jako osobna frakcja odpadów komunalnych (należy gromadzić i udostępniać w szarym worku z napisem „POPIÓŁ”).

Płatności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brudzeń Duży, dotyczące roku 2019 i lat poprzednich, winny być zrealizowane najpóźniej do dnia
15 stycznia 2020r
. na indywidualny numer konta bankowego, który otrzymali Państwo od Związku Gmin Regionu Płockiego.

Opłatę za miesiąc styczeń 2020 r. należy uiścić do dnia 15 lutego 2020 r. na numer konta, który Państwo otrzymacie z Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia
31 stycznia 2020 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy Brudzeń Duży, w pokoju nr 15, pod nr tel. 24 260-40-13 wewnętrzny 40.

 

 

--------------------------------

KOMUNIKAT DLA WLAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY
BRUDZEŃ DUŻY

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. Gmina Brudzeń Duży samodzielnie będzie realizować zadanie związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Decyzją Rady Gminy Brudzeń Duży systemem odbioru odpadów komunalnych zostały objęte nieruchomości niezamieszkałe położone w granicach administracyjnych Gminy Brudzeń Duży.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze zmianami w Ustawie  o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez Gminę systemu odbioru odpadów jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

Powyższe oznacza, że w przypadku braku złożenia przez właściciela nieruchomości niezamieszkałej do UG Brudzeń Duży pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę systemu oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, firma wywozowa wyłoniona w ramach postępowania przetargowego nie będzie mogła od stycznia 2020 r. odbierać od Państwa odpadów komunalnych.     

 W tym przypadku właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Brudzeń Duży, począwszy od stycznia 2020 r. Umowy oraz sposób pozbywania się odpadów komunalnych, w tym dowody uiszczenia opłat za wykonane usługi będą kontrolowane przez UG Brudzeń Duży.

 

Oświadczenie należy złożyć w terminie do 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży.

Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 31 stycznia 2020 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służą pracownicy  Urzędu Gminy Brudzeń Duży, w pokoju nr 15, pod nr tel. 24 260-40-13 wewnętrzny 40.