pierwszy drugi trzeci

Nieodpłatna pomoc prawna

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEDPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO
W 2019 ROKU

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)   poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2)   wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)   sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem   pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)   sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do

    podniesienia świadomości tej osoby o przysługującej jej uprawnieniach lub

2) spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu

    problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu

    działania i pomoc w jego realizacji.

3) w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych

    oraz zabezpieczenia   społecznego.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna
i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Osoba uprawniona , przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie , że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego   odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności   udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie

pod   numerem telefonu 24 267 67 76,

  w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30.

 

Osobom, ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą się stawić w punkcie   osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. – Powiat Płocki

 

Punkt

Porozumienie z Gminą/Powiat Płocki

Lokalizacja punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Podmiot świadczący nieodpłatną pomoc prawną

Uwagi

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

Gmina Gąbin

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 (parter)

 

Poniedziałek

w godzinach 8 00 – 12 00

Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

KRS 0000220959

09-402 Płock

ul. Pedagogiczna 7

 

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30)

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Gmina Bulkowo

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

 

Wtorek

w godzinach 9 00 – 13 00

Gmina Mała Wieś

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

 

Środa w godzinach

12 00 – 16 00

  i piątek

w godzinach 8 00 – 12 00

 

Gmina Słupno

Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

(parter)

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno

 

 

Czwartek

w godzinach 14 00 – 18 00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

2

Gmina Bulkowo

Szkoła Podstawowa we Włókach,

Włóki 16, 09-454 Bulkowo, pokój 1 i 2

Poniedziałek

w godzinach 9 00 – 13 00

 

 

 

Stowarzyszenie Mazowsze „Razem” Łętowo 3

09-470 Bodzanów

KRS 0000717180

 

 

Porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Gmina Drobin

Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Wtorek

w godzinach 8 00 – 12 00

 

Gmina Gąbin

 

Urząd Miasta i Gminy Gąbin,

09- 530 Gąbin

ul. Stary Rynek 16, pokój nr 5 (parter)

Środa

w godzinach 14 00 – 18 00

Gmina Bielsk

 

Urząd Gminy Bielsk

Pl. Wolności 3a, 09-230 Bielsk

 

 

Czwartek

w godzinach 8 00 – 12 00

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Piątek

w godzinach 8 00 – 12 00

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

 

3

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów,

parter - pokój nr 1

Poniedziałek

w godzinach 8 00 -12 00

Łącznie 5 osób – 3 radców prawnych wyznaczonych przez OIRP

i 2 adwokatów wyznaczonych przez ORA.

 

Radcy prawni: poniedziałek, środa, piątek.

 

Adwokaci: wtorek i czwartek.

 

Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Gmina Łąck

Lokal w Hali Sportowej w Łącku,

ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck

 

Wtorek

w godzinach   8 00 -12 00

Gmina Drobin

Lokal w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Drobinie

ul. Rynek 1, 09-210 Drobin

Środa

w godzinach 8 00 -12 00

Powiat Płocki

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

Czwartek

w godzinach 13 00 –17 00

Gmina Słupno

Lokal w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słupnie

(parter)

ul. Warszawska 26 A, 09-472 Słupno

Piątek

w godzinach 14 00 -18 00

4

Gmina Mała Wieś

Lokal w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Małej Wsi

ul. Płońska 4, 09-460 Mała Wieś

Poniedziałek

w godzinach 8 00 -12 00

Łącznie 5 osób – 2 radców prawnych wyznaczonych przez OIRP i 3 adwokatów wyznaczonych przez ORA.

Radcy prawni: wtorek i czwartek.

Adwokaci: poniedziałek, środa, piątek.

 

Porady nieodpłatnej pomocy

prawnej będą udzielane po   wcześniejszym zgłoszeniu

telefonicznym pod nr.

         24 267 67 76

(w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30).

 

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalanie innej kolejności. Kobietom w ciąży

porady nieodpłatnej pomocy

prawnej udzielane są poza   kolejnością.

Powiat Płocki

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

ul. Niepodległości 11, 09-450 Wyszogród

Wtorek, piątek

w godzinach 9 00 –13 00

Gmina Brudzeń Duży

Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2,

09-414 Brudzeń Duży

Środa

w godzinach 10 00 –14 00

Gmina Nowy Duninów

Urząd Gminy w Nowym Duninowie,

ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów

Czwartek

w godzinach 8 00 –12 00

             

           

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego