pierwszy drugi trzeci

ISO

POLITYKA JAKOŚCI

 

Nadrzędnym celem Polityki Jakości Urzędu Gminy Brudzeń Duży jest zapewnienie stałego wzrostu jakości życia mieszkańców regionu, poprzez podnoszenie standardów jakości świadczonych usług na rzecz obywateli, ochronę środowiska naturalnego, wszechstronna rozbudowę infrastruktury i efektywne wykorzystywanie przestrzeni, wzrost bezpieczeństwa i pełna ochronę życia  i zdrowia oraz rozwój tożsamości kulturowej społeczeństwa.

Realizujemy to poprzez sprawne i profesjonalne wykonywanie powierzonych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o etyczne i praworządne postępowanie w każdej dziedzinie działalności oraz racjonalne wykorzystanie środków publicznych.

 

Szczególną uwagę przywiązujemy do:

1. Aktywnego, opartego na współudziale społeczności lokalnej kształtowania przestrzeni wiejskiej w oparciu o założenia strategii zrównoważonego rozwoju oraz wymogi przepisów prawa,

2. Optymalizacji procedur urzędowych, upowszechniania informacji z zakresu funkcjonowania organizacji, wdrażania i doskonalenia standardów obsługi klienta oraz uwzględniania uwag i oczekiwań klientów w procesie doskonalenia systemu zarządzania jakością,

3. Stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zapewnienie im odpowiednich warunków pracy,

4. Podnoszenie standardów świadczonych usług przy jednoznacznie określonych zakresach uprawnień i odpowiedzialności pracowników Urzędu na wszystkich poziomach zarządzania – Urząd przyjazny dla obywatela,

5. Efektywnego komunikowania się ze społecznością lokalną,

6. Włączania w realizację wymagań systemu zarządzania jakością wszystkich pracowników zgodnie z ich obowiązkami, kompetencjami i odpowiedzialnością, poprawa obiegu dokumentów i informacji w Urzędzie,

7. Zapewnienia adekwatnych zasobów do realizacji wymagań  systemu zarządzania jakością.

Realizacja Polityki Jakości jest priorytetowym celem każdego pracownika Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Wójt Gminy Brudzeń Duży jest odpowiedzialny za realizację Polityki Jakości w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży.

Tekst Polityki Jakości podpisany przez Wójta Gminy został powielony i rozpowszechniony wśród pracowników Urzędu, a także udostępniony klientom na stronie internetowej Urzędu.

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży
Andrzej Dwojnych

Brudzeń Duży, dnia 14.12.2010r.