pierwszy drugi trzeci

Instrukcja korzystania z pojemników

 

Instrukcja korzystania z pojemników na zmieszane odpady komunalne/pozostałości
z sortowania dla mieszkańców Gminy Brudzeń Duży

 

 1. Pojemnik przeznaczony jest wyłącznie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania, pochodzących z gospodarstw domowych.
 2. Zabrania się umieszczania w pojemniku odpadów podlegających obowiązkowi segregacji, tj. odpadów ulegających biodegradacji/odpadów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeterminowanych leków i chemikaliów; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne; odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przemysłowej, rolniczej, odpadów medycznych i weterynaryjnych; gorącego popiołu; w przypadku zbierania i oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny także odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań z papieru i makulatury.
 3. Właściciel nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne. Utrzymanie pojemników
  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega w szczególności
  na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, we własnym zakresie, nie rzadziej jednak niż raz
  na 6 miesięcy.
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób niepowodujący ich uszkodzenia, zniszczenia, spalenia, a także
  w sposób gwarantujący nieprzeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
 5. Za uszkodzenie, zniszczenie i przepalenie pojemnika odpowiada właściciel nieruchomości. Każdy przypadek uszkodzenia, zniszczenia lub przepalenia pojemnika należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu Gminy Brudzeń Duży, tel. kontaktowy (024) 360-47-34.
 6. W przypadku kradzieży pojemnika, właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt na policję i poinformować o powyższym Urząd Gminy Brudzeń Duży. Wyposażenie nieruchomości w pojemnik (o pojemności odpowiadającej skradzionemu pojemnikowi), nastąpi
  po otrzymaniu i przekazaniu informacji o zakończeniu postępowania do Urzędu Gminy Brudzeń Duży pok.17.