pierwszy drugi trzeci

informacje urzędowe

                                WYKAZDO SPRZEDAŻY

 

         Na podstawie art.30 ust.2 punkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym

(tekst jednolity z 2013,poz.594),art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 102,poz.651 ze zm.) UCHWAŁĄ RADY GMINY NR XXXVI/256/14 z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, położonej w miejscowości Turza Wielka, stanowiącej własność GMINY BRUDZEŃ DUŻY.

 

 

 

 

Lp.

Położe-

nie nieru-

chomo-

ści.

Nr działki KW

Powierzchnia

działki

Opis nieruchomości.

Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wartość działki +

koszty  wyceny

Forma

sprzedaży

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turza Wielka

 

35

PL1P/00110910/1

 

0,17 ha

 

 

 

 

 

 

 

Działka nr 35 o pow.0,17 ha ma kształt nie regularny, przylega do drogi nie utwardzonej. Wjazd bezpośrednio od drogi nr 125,zadrzewiona

porośnięta drzewami liściastymi, głównie samosiejką (olszyny i topole).

 

Brak planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Brudzeń Duży działka położona jest na terenach upraw rolnych.

 

3 400,00 zł

   369,00 zł.

3769,00 zł.

 

 

w drodze

przetargu

nieograniczonego

 

 

 

 

 

 

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje jakiekolwiek prawo, co do wymienionej w wykazie nieruchomości na mocy przepisów art.34 ust.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od 17.03.2014r.do 27.04.2014r.Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni, począwszy od 17.03.2014r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym oraz na stronie internetowej www.ugbrudzen.bip.org.pl

       

Brudzeń,17.03.2014r.