pierwszy drugi trzeci

Informacje odpady


 

KOMUNIKAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW WPISUJĄCYCH SIĘ DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (RDR)

 

Przedsiębiorco!

 

Odbierając odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, oprócz wpisu do RDR w danej gminie, jesteś zobowiązany również do wpisu do Rejestru BDO w zakresie działu XV co jest możliwe przez samodzielne złożenie elektronicznego formularza wniosku rejestrowego lub aktualizacyjnego przez indywidualne konto w bazie BDO na stronie https://rejestr-bdo.mos.gov.pl

 

Tylko poprzez wpis do Rejestru BDO (dział XV) uzyskujesz uprawnienia do prowadzenia przedmiotowej działalności.

 

Prowadzenie ww. działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO, podlega administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 1 mln złotych.


PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE

Wykonawcą usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, rekreacyjno-wypoczynkowych oraz z nieruchomości niezamieszkałych jest przedsiębiorca wyłoniony w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Gminę Brudzeń Duży.

REMONDIS Sp. z o.o. w Warszawie

Oddział w Płocku

ul. Przemysłowa 32

09-400 Płock

 

MIEJSCA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Miejsca zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brudzeń Duży: niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 

- PGO w Płocku Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

(RIPOK Kobierniki 42, 09-411 Biała),

- PGK w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk

(ZZO Poświętne, ul. Pułtuska 5, 09-100 Płońsk),

- ZIEMIA POLSKA Sp. z o.o., ul. Partynaztów 4, 05-850 Ożarów Maz.

(Instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów, Balice gm. Sochaczew).

 

OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ WYMAGANE POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brudzeń Duży, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

Dane za lata 2013 – 2019 zostały pozyskane od Związku Gmin Regionu Płockiego, który w tych latach realizował system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży.

 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA [%]

ROK

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POZIOM WYMAGANY

12

14

16

18

20

30

40

50

POZIOM OSIAGNIĘTY

26,01

40,18

14,70

21,50

12,56

21,84

34,26

46,08

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE [%]

ROK

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

POZIOM WYMAGANY

36

38

40

42

45

50

60

70

POZIOM OSIAGNIĘTY

100

100

100

65,52

75,49

61,39

39,46

98,85

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).

 

POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW WYTWORZONYCH W 1995 R.  [%]

ROK

16 lipca 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca 2020

POZIOM DOPUSZCZALNY

50

50

50

45

45

40

40

35

POZIOM OSIAGNIĘTY

10,79

38,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

11,67

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 czerwca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 676).

**Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412).

 

Postawa prawna: art. 3 ust. 2 pkt. 9 lic c) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

PSZOK

 

Gmina Brudzeń Duży bierze udział w projekcie pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektów „Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”, zgodnie z umową o dofinansowanie. Projekt zakłada posadowienie na terenie Gminy Brudzeń Duży Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na działce nr 419/2 położonej w m. Siecień.

Realizacja projektu inwestycyjnego zaplanowana na okres od 20 kwietnia 2016 r. do 30 listopada 2018 r., została przedłużona do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJA O PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TERENU GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

Elektrośmieci inaczej ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub baterie m.in. komputery, telefony, zabawki, gadżety elektroniczne, pralki, lodówki, drobne urządzenia AGD/RTV, zużyte świetlówki czy LEDy .

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 1895) posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zobowiązany jest do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

 

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.

 

Sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać podczas mobilnych zbiórek, organizowanych przez Gminę Brudzeń Duży.  Zużyty sprzęt można również oddać do sklepu, ze sprzętem elektronicznym w którym kupujemy nowe urządzenie.

 

Zgodnie z rejestrem działalności regulowanej zbieraniem ZSEE zajmują się podmioty:

 

1) PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 31

09-400 Płock

 

2) REMONDIS Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 32

09-400 Płock

 

3) EKO-MAZ Sp. z o.o.

ul. Gierzyńskiego 17

09-407 Płock

 

4) REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o.

ul. Tupadzka 7

09-210 Drobin

 

Jednocześnie, Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym informuje, iż na terenie Gminy nie funkcjonują stacjonarne punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRUDZEŃ DUŻY

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Informujemy, że w latach 2013 – 2019, na terenie Gminy Brudzeń Duży, gospodarka odpadami komunalnymi była prowadzona przez Związek Gmin Regionu Płockiego, który  dokonywał corocznej analizy stanu gospodarki odpadami.

Analizy dostępne są w poniższych linkach:

2013 r. - http://zgrp.bip.org.pl/id/258

2014 r. - http://zgrp.bip.org.pl/id/205

2015 r. - http://zgrp.bip.org.pl/id/250

2016 r. - http://zgrp.bip.org.pl/id/273

2017 r .- http://zgrp.bip.org.pl/id/298

2018 r. - http://zgrp.bip.org.pl/id/333

2019 r. - http://zgrp.bip.org.pl/id/360

 

2020 r. - http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/id/659

 

 

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonych przez Wójta Gminy Brudzeń Duży, dostępny jest po linkiem:

 

http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/id/550

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

Akty prawa powszechnego:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz.2519).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).
 • Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1622).
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2021 r. poz. 906).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. u. z 2022 r. poz. 1113).
 • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r o zmianie ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

Akty prawa miejscowego:

 • Uchwała nr XLVI/327/23 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2023/3290/akt.pdf

 • Uchwała nr XLIV/314/22 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia  29 grudnia 2022 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/14390/akt.pdf

 • Uchwała nr XXXII/236/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/11837/akt.pdf

 • Uchwała nr XXXII/235/21 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2021/10853/akt.pdf

 • Uchwała nr XIII/167/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12355/akt.pdf

 • Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15200/akt.pdf