pierwszy drugi trzeci

Spółka

 

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE BRUDZEŃ DUŻY SP. Z O.O.

   

Adres:

ul. Dobrzyńska 9
09-414 Brudzeń Duży
(budynek Agronomówki – wejście od podwórka budynku)

Telefon:

24 360 47 80       SEKRETARIAT

24 360 47 81       PREZES/GŁÓWNA KSIĘGOWA

24 360 47 82       DZIAŁ TECHNICZNY

24 360 47 83       KONSERWARORZY/MONTERZY

24 360 47 84       SALA KONFERENCYJNA

E-mail:

gpk_brudzen@wp.pl

Prezes:

Magdalena Fabisiak

NIP: 774-325-20-62
REGON: 385316816

Godziny pracy:
 poniedziałek: 9.00 – 17.00
 wtorek - piątek: 7.30 – 15.30

Dyżur: całodobowy we wszystkie dni tygodnia.
Pilne zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu: 511 890 643

Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • Dostarczania wody i odprowadzania ścieków komunalnych na terenie Gminy.

 

U W A G A !!!
NABÓR

Nazwa i adres jednostki:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9

Wolne stanowisko: Księgowy/stanowisko administracyjne ds. kadrowych i bhp

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

 Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Wykształcenie wyższe

4. Staż pracy co najmniej 3 lata

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Nieposzlakowana opinia.

7. Prawo jazdy kat. B

8. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie w kierunku ekonomia, finanse i pokrewne;
 2. Dodatkowa wiedza, kurslub doświadczenie w kierunku Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kadry i płace.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ustaw związany z zakresem czynności między innymi finanse, rachunkowości, prawa podatkowe, bhp, przepisy dot. prawa pracy, spółek oraz RODO.
 4. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietów biurowych oraz księgowych Symfonia itp.
 5. Komunikatywność, samodzielność, rzetelność i terminowość
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu
 7. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności:

 1. prawidłowe funkcjonowanie Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. przygotowanie dokumentów na zgromadzenia Wspólników i posiedzenia Rady Nadzorczej,
 3. zastępowanie stanowiska inspektor ds. umów, rozliczeń i administracji
 4. nadzorowanie przestrzegania prawa w zakresie p.poż., bezpieczeństwa
  ihigieny pracy oraz ochrony środowiska,
 5. prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
 6. prowadzenie spraw księgowych oraz finansowych spółki
 7. wystawianie faktur VAT i prowadzenie ich rejestru.
 8. Nadzorowanie, rozliczanie stanowisk inkasentów
 9. nadzorowanie pracy podległych stanowisk
 10. dyscyplinę pracy i efektywne wykorzystanie środków pracy,
 11. przyjęcie i zmianę zasad wynagradzania pracowników Spółki,
 12. przyjęcie i zmianę regulaminów i instrukcji obowiązujących w Spółce,
 13. wykonywanie obowiązków i uprawnień administratora danych osobowych
  w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,
 14. zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian w zakresie objętym Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 15. prowadzenie Księgi Udziałów,
 16. udostępnianie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej
 17. wykonywanie innych działań i czynności nie ujętych w niniejszym paragrafie
  a niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

miejsce pracy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., 09-414 Brudzeń Duży, ul. Dobrzyńska 9

praca na przedmiotowym stanowisku jest pracą biurową, realizacja zadań wymaga kontaktu z odbiorcami/klientami Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży, praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych, wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Budynek Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży  jest budynkiem parterowym, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia pracy niedostosowane dla osób niepełnosprawnych (poruszających się na wózku).

 

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) – zawierającym m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów niezbędnych do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko biurowe w Gminny Przedsiębiorstwie Komunalnym Brudzeń Duży Sp. z o.o.”.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

4. Dokumenty poświadczające staż pracy (np. kserokopie świadectw pracy/ zaświadczenie o zatrudnieniu).

5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

6. Oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na  wolne stanowisko biurowe.

9 Inne oświadczenia/kserokopie zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem)  i złożone osobiście lub przesłane w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nr telefonu kandydata lub adresem e-mail z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowy/stanowisko administracyjne ds. kadrowych i bhp” na adres: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 9,  09-414 Brudzeń Duży lub złożone w sekretariacie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o  w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada  2020 r. do godz. 12:00. W przypadku ofert przesyłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.

Aplikacje, które wpłyną do Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginał ważnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku biurowym, wydane przez lekarza medycyny pracy.

 DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

1. Administratorem danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 9, 09-414 Brudzeń Duży

 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych: Panią Edytę Wasilewską, kontakt:

iod@inspektor.info.pl tel. 22 2582166 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. – na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.

osiwdczenie_o_nie_skazaniu

oswiadczenie_o_obywatelstwie

oswiadczenie_o_pelni_praw