pierwszy drugi trzeci

Fundusz Sołecki

Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
(Dz.U. 2014, poz. 301) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.¹) zarządzam,
co następuje:

§ 1.

 

            Wysokość środków funduszu sołeckiego przypadających do wydatkowania przez poszczególne sołectwa w następnym roku budżetowym wyliczana jest przez Referat Finansów Urzędu Gminy Brudzeń Duży na podstawie wzoru określonego w ustawie.

§ 2.

Wójt Gminy Brudzeń Duży pisemnie, w terminie określonym ustawą, informuje wszystkich sołtysów o wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających
na dany rok budżetowy.

§ 3.

Ze środków funduszu sołeckiego mogą być finansowane jedynie zadania i cele wskazane przepisami prawa, które służą poprawie życia mieszkańców sołectw
i są zgodne ze Strategią Rozwoju Gminy Brudzeń Duży.

§ 4.

Wydatkowanie środków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na zasadach określonych przepisami prawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych oraz w regulaminie udzielania zamówień publicznych.

§ 5.

Fundusz sołecki należy wykorzystać do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Niewykorzystane do tego dnia środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

§ 6.

 1. Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji przedsięwzięć wraz z wnioskiem
  w ramach funduszu sołeckiego w kolejnych latach budżetowych podejmuje sołectwo na zebraniu wiejskim zwołanym z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 1. Wniosek w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem.
 2. Wniosek wraz z protokołem i uchwałą zebrania wiejskiego, o której mowa
  w ust. 1, sołtys przedkłada Wójtowi w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

W zebraniu wiejskim, o którym mowa w § 6, bierze udział Wójt Gminy Brudzeń Duży lub upoważniony przez Wójta pracownik Urzędu  Gminy Brudzeń Duży.

§ 8.

 1. Wniosek, który nie spełnia warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim, podlega odrzuceniu przez Wójta Gminy Brudzeń Duży, w terminie  7 dni od dnia jego otrzymania, z poinformowaniem sołtysa.
 2. W przypadku odrzucenia wniosku sołtys ma prawo w terminie do 7 dni podtrzymać (ale nie zmodyfikować) wniosek w całości lub w części odrzucony, który następnie za pośrednictwem  Wójta Gminy Brudzeń Duży jest przedkładany Radzie Gminy Brudzeń Duży.
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, jest rozpatrywany przez  Radę Gminy Brudzeń Duży
  w terminie 30 dni od daty złożenia, a Wójt Gminy Brudzeń Duży jest związany rozstrzygnięciem Rady w tym zakresie.

 

§ 9.

Realizacja wydatków Funduszu odbywa się wyłącznie w ramach kwot zawartych
w załączniku do uchwały budżetowej i przyjętych do realizacji, na przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa we wnioskach, o których mowa w § 6 niniejszego zarządzenia.

 

§ 10.

W trakcie roku budżetowego, po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok, sołectwo może złożyć wniosek do Wójta o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach posiadanego funduszu sołeckiego, nie później niż do 31 października danego roku budżetowego.

Wzór uchwały i wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu przedsięwzięć  w ramach funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 11.

 1. Płatnikiem zobowiązań z zakresu wydatków ponoszonych w ramach funduszu sołeckiego jest Gmina  Brudzeń Duży.
 2. Wszelkie rachunki i faktury mogą być realizowane w ramach funduszu sołeckiego na podstawie jednorazowego pisemnego upoważnienia podpisanego przez  Wójta  Gminy Brudzeń Duży lub pracownika przez Wójta upoważnionego.
 3. Rachunki opisuje sołtys wskazując nazwę realizowanego zadania.
  Każdy rachunek podlega akceptacji przez sołtysa danego sołectwa poprzez
  złożenie podpisu oraz przybicie pieczęci sołtysa. Rachunki bez podpisu sołtysa nie będą realizowane ze środków funduszu sołeckiego.
 4. W przypadku realizacji inwestycji ze środków sołeckich do rachunku należy dołączyć protokół odbioru podpisany przez sołtysa, jednego członka rady sołeckiej oraz pracownika Urzędu Gminy Brudzeń Duży merytorycznie odpowiedzialnego za realizację inwestycji.
 5. Sołtys jest zobowiązany do dostarczenia do  Wójta Gminy Brudzeń Duży dokumentu rozliczeniowego niezwłocznie po wystawieniu, nie później jednak niż 3 dni przed datą płatności. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe winny wpłynąć do Urzędu Gminy w terminie najpóźniej do 20 grudnia danego roku.
 6. Realizacja dokumentu rozliczeniowego następuje po akceptacji przez odpowiedzialnego merytorycznie pracownika Urzędu Gminy zgodności wydatku z przeznaczeniem funduszu sołeckiego danego sołectwa.

§ 12.

 1. Zakup towarów i usług stanowiących środki trwałe następować może wyłącznie na podstawie zamówienia przygotowanego przez merytorycznie odpowiedzialnego za realizację danego zadania pracownika Urzędu Gminy Brudzeń Duży. Zamówienie podpisuje Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
 2. Ustala się następujący obieg dokumentów związany z zakupem środków trwałych:
  1. wójt Gminy Brudzeń Duży dekretuje rachunek na pracownika wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za wykonanie zadania.
  2. pracownik wydziału odpowiedzialnego merytorycznie za wykonanie zadania w przypadku:

I. środków trwałych (tj. o wartości powyżej 3.500 zł):

 1.  do faktury dołącza dowód OT określający cechy charakterystyczne zakupionego/wykonanego środka trwałego (w tym miejsce przechowywania);
 2.  wskazuje osobę materialnie odpowiedzialną – tj. pełniącego funkcję sołtysa danej miejscowości. Sołtys pod rachunkiem się podpisuje;
 3. zamieszcza na rachunku adnotację o wpisie do ewidencji środków trwałych lub wyposażeniu.
 4. pozostałych środków trwałych (tj. o wartości poniżej 3.500 zł):
  1. zamieszcza na rachunku adnotację „Wpisano do ewidencji pozostałych środków trwałych sołectwa ……………………….” ;
  2. do faktury lub rachunku załącza oświadczenie sołtysa
   o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie gminne.

 

§ 13.

Wyłącza się zakup towarów lub usług od prowadzonej działalności gospodarczej przez członków rady sołeckiej i sołtysa danego sołectwa oraz członków ich najbliższych rodzin (małżonków, krewnych i powinowatych do II stopnia pokrewieństwa).

 

                                                                            § 14.

Do dnia 20 maja następującego po roku budżetowym pracownik Referatu Finansów przygotowuje sprawozdanie z wydatków funduszu sołeckiego za rok ubiegły, które następnie do dnia 31 maja przekazuje Wojewodzie Mazowieckiemu celem zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym.

§ 15.

Zarządzenie zawiera załączniki oznaczone, stanowiące wzory dokumentów dla sołectw:

- Załącznik nr 1 – Uchwała Nr…../……. Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………
   z dnia………………………roku  w sprawie przyjęcia przedsięwzięć przewidzianych
   do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na ……….. rok 

- Załącznik Nr 2 - Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia środków funduszu
   sołeckiego (pierwotny) na ……. rok

- Załącznik Nr 3 - Uchwała Nr…../……. Zebrania Wiejskiego Sołectwa …………
   z dnia………………………roku  w sprawie zmiany przedsięwzięć lub zakresu
   przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na ……rok.

- Załącznik Nr 4 – Wniosek sołectwa w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu.

- Załącznik nr 5 -  Protokół z Zebrania Wiejskiego

§ 16.

                        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                          

Andrzej Dwojnych

 Wójt Gminy Brudzeń Duży


Zarządzenie w sprawie: zasad funkcjonowania i wydatkowania środków z funduszu sołeckiego