pierwszy drugi trzeci

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Raport ostanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Brudzeń Duży.

•             Data publikacji strony internetowej: 2011-07-24

•             Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-07-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

•             Zamieszczone na stronie podmiotowej brudzen.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Gminy Brudzeń Duży.

Wyłączenia

•             Zamieszczone nagrania nie posiadają napisów.

•             Zamieszczone na stronie podmiotowej brudzen.pl informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

•             Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

•             Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

•             Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Sieczkowski.

•             E-mail: piotr.sieczkowski@brudzen.pl

•             Telefon: 24 360 47 35

Każdy ma prawo:

•             zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•             zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

•             wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

•             dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

•             wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

•             wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

•             Organ nadzorujący: Wójt Gminy Brudzeń Duży

•             Adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży

ul. Toruńska 2

09-414 Brudzeń Duży

•             E-mail: sekretariat@brudzen.pl

•             Telefon: 24 360 47 20

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2, 09-414 Brudzeń Duży spełniająca minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator/zespół  ds. Dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w urzędzie gminy w brudzeniu dużym

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2022 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym