pierwszy drugi trzeci

Ceny i stawki

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. informuje swoich odbiorców, że Decyzją nr WA.RZT.70.500.6.2020 (link do strony: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/wa-rzt-70-500-6-2020-z-dn-02-06-2020-r.html ) z dnia 02.06.2020 r. wydaną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży, natomiast Uchwałą nr XVIII/119/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 9 czerwca 2020 r. została ustalona wysokość dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym ceny usług dla odbiorców przedstawiają się następująco:

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody w okresie od 1 kwietnia do
30 września 2020 r.

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Grupa 1

Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno – bytowe. Odbiorcy rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące.

Cena wody (zł/m3)

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/2miesiace/odb.)

3,02

 

 

2,05

Grupa 2

Przedsiębiorcy wykorzystujący wodę do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i podmioty inne niż gospodarstwa domowe, nie prowadzące działalności gospodarczej, tj.: jednostki strefy budżetowej, kościoły, stowarzyszenia itp. Instytucje publiczne oraz gmina za cele wynikające z art. 22 ustawy. Rozliczenie na podstawie odczytu z wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące.

Cena wody (zł/m3)

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/2miesiace/odb.)

3,15

 

 

2,05

Grupa 3

Gospodarstwa domowe pobierające wodę na cele socjalno – bytowe. Rozliczani w oparciu o przeciętne norm zużycia wody. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące.

Cena wody (zł/m3)

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/2miesiace/odb.)

3,02

 

 

2,05

Grupa 4

Cele ppoż. Rozliczenie na podstawie informacji od jednostek straży pożarnej. Okres rozliczeniowy – 2 miesiące.

Cena wody (zł/m3)

 

Stawka opłaty abonamentowej (zł/2miesiace/odb.)

3,15

 

 

1,83

 

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2020 r.  

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Wielkość cen i stawek opłat (podane są cenami netto)

Grupa 1

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w Siecieniu, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące.

Cena ścieków (zł/m3)

 

6,15

 

 

Grupa 2

Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków w Siecieniu, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące.

Cena ścieków (zł/m3)

 

6,15

 

 

Grupa 3

Gospodarstwa domowe odprowadzające ścieki bytowe do oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące.

Cena ścieków (zł/m3)

 

 

6,15

 

 

 

Grupa 4

Podmioty gospodarcze odprowadzające ścieki komunalne do oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym, rozliczani na podstawie odczytu wodomierza głównego. Okres rozliczeniowy 2 – miesiące.

Cena ścieków (zł/m3)

 

 

6,15

 

 

 

 

Uchwała w sprawie dopłat do wody.