pierwszy drugi trzeci

Archiwum odpady

 Archiwum

 

 

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

Akty prawa powszechnego:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).
 • Ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2412).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

Akty prawa miejscowego:

 • Uchwała nr XII/89/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/13260/akt.pdf

 • Uchwała nr XII/90/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/13259/akt.pdf

 • Uchwała nr XIII/94/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15202/akt.pdf

 • Uchwała nr XIII/95/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15200/akt.pdf

 • Uchwała nr XIII/96/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15410/akt.pdf

 • Uchwała nr XIII/97/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2019/15201/akt.pdf

 

 

 • Uchwała nr XV/108/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIII/97/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 roku sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/1048/akt.pdf

 • Uchwała nr XV/109/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII/96/19 Rady GMINY Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/787/akt.pdf

 • Uchwała nr XXIII/166/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży.

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12354/akt.pdf

 • Uchwała nr XXIII/167/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12355/akt.pdf

 • Uchwała nr XXIII/168/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NR XIII/96/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2020/12350/akt.pdf

 


 

  HARMONOGRAM
odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych
i rekreacyjno-wypoczynkowych w 2022 roku


 

Dotyczy: Sikórz

 

Dotyczy: Bądkowo Kościelne, Bądkowo Rochny, Bądkowo Podlasie, Zdziembórz, Kłobukowo-Patrze, Łukoszyno-Borki, Janoszyce, Karwosieki-Noskowice,
Nowe Karwosieki, Suchodół

 

 

Dotyczy: Sobowo, Główina, Bądkowo Rumunki, Cegielnia, Turza Mała, Turza Wielka, Izabelin, Wincentowo, Bądkowo Jeziorne, Winnica

 

 

Dotyczy: Brudzeń Duży, Brudzeń Mały

 

 

Dotyczy: Murzynowo, Uniejewo, Rokicie, Myśliborzyce, Więcławice, Rembielin, Gorzechowo, Strupczewo Duże

 

Dotyczy: Biskupice, Cierszewo, Radotki, Lasotki, Siecień, Siecień Rumunki

 

 

Dotyczy: Karwosieki-Cholewice, Krzyżanowo, Parzeń, Parzeń-Janówek, Robertowo, Żerniki


 

 UG-DZ Deklaracja zamieszkałe

 

 UG-D Deklaracja niezamieszkałe

 

 UG-DR Deklaracja rekreacyjne

 

 Zgłoszenie odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego

 

 Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów