pierwszy drugi trzeci

Zawiadomienie

 

Brudzeń Duży, dn. 9 grudnia  2019 r. 

 
 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zmian.)

zwołuję

na Wniosek Wójta Gminy Brudzeń Duży

XIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży

w dniu 12 grudnia 2019 r. (tj. czwartek) od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 • Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń

 Duży na lata 2019 - 2033

 • uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Nr III/19/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku;
 • uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne;
 • uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty          za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty          za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje   się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży.
 1. Sprawy różne.
 2. Przyjęcie protokołów: Nr IX/19 i Nr XI/19 Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży i Nr XII/19 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
 3. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

« powrót