pierwszy drugi trzeci

Zaproszenie na XXII Sesję

                                                                     Brudzeń Duży, dn. 23 października 2020 r.

 

 

Szanowni Państwo

  

Zapraszam

na XXII Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży,

która odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. od godz. 1200

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym .

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie posiedzenia, przedstawienie porządku obrad i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Informacja o nagrywaniu obrad sesji.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży    na lata 2020 – 2033;
 • w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XIV/101/19 z dnia             30 grudnia 2019 r.;
 • w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brudzeniu Dużym;
 • w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Brudzeń Duży;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/245/10 Rady Gminy Brudzeń Duży         z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brudzeń Duży;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 98/4 w miejscowości Bądkowo Kościelne;
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Brudzeń Duży nieruchomości gruntowej położonej w m. Żerniki;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                 z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat;
 • W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży;
 • W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Brudzeń Duży;
  • w sprawie stwierdzenia / niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rafała Nowaka;
  • w sprawie stwierdzenia / niestwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Michała Wrześniewskiego;
 1. Podjęcie przez Radę Gminy Brudzeń Duży Stanowiska Nr 2/20 w sprawie utrzymania integralności Województwa Mazowieckiego.
 2. Wystąpienie Pana Andrzeja Dwojnycha Wójta Gminy Brudzeń Duży.
 3. Informacje:
  1. przyjęcie Protokołu Nr XX/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży        i Protokołu Nr XXI/20 Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Brudzeń Duży.
  2. Sprawy różne:
   1. Zakończenie obrad.
« powrót