pierwszy drugi trzeci

XXXVI Sesja

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. Z 2018r. poz. 994 ze zm. /- zwołuję XXXVI Sesję
Rady Gminy Brudzeń Duży , która odbędzie się w dniu 22 sierpnia / środa/ o godz. 9. 00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2

 

                                                        Porządek  obrad

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad .
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Ślubowanie nauczycieli – nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 4. Rozpatrzenie  projektów uchwał Rady Gminy :
 • w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania , nabywania i wykupu.
 • w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Budżetowej Nr XXVIII/201/17 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 grudnia 2017r.
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży  na lata 2018 -2033
 • w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia pracy pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody - Aleja lipowo- kasztanowcowa na działce nr 200/4 w miejscowości Sikórz na terenie Gminy Brudzen duży
 • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomosci na rzecz Gminy Brudzeń Duży
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowościach Karwosieki Cholewice i Parzeń II
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta  Gminy Brudzen Duży

 

 1. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres między sesjami.
 2. Wystąpienie zaproszonych gości.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie obrad

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                               Rafał Nowak

 

« powrót