pierwszy drugi trzeci

XXXII Sesja Rady Gminy

                                                                     Brudzeń Duży, dn. 25 listopada 2021 r.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

 

Zapraszam

na XXXII Sesję Rady Gminy Brudzeń Duży,

która odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r. od godz. 900

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym

 

 

Porządek obrad

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości.

Przedstawienie porządku obrad oraz stwierdzenie prawomocności obrad. Informacja o nagrywaniu obrad sesji.

  1. Rozpatrzenie  projektów uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży:

a)    w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 – 2033;

b)    w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020 r.

c)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok;

d)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;

e)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2022;

f)     w sprawie zasad wypłacania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Brudzeń Duży;

g)    w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety przysługującej sołtysom w Gminie Brudzeń Duży;

h)    w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży;

i)      w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, wskazanymi w art. 5 ust. 1 i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”;

j)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres do trzech lat;

k)    w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Brudzeń Duży;

l)      w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalania stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz ustalenia opłaty ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie gminy Brudzeń Duży;

 

m)   w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy a są wytwarzane odpady komunalne i na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Brudzeń Duży oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

n)    w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Brudzeń Duży”;

  • o)    w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki Nr ewid. 245/6 w miejscowości Sikórz;

p)    w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Babuty – części wsi Parzeń, Parzeń Janówek – części wsi Parzeń, Parzeń Wąż – części wsi Parzeń, Działki – części wsi Sobowo, Gospodarze – części wsi Główina, Resztówka – części wsi Główina, Gospodarze – części wsi Rokicie, Rokicie-Kolonia – części wsi Rokicie, Kolonijka Brudzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka Parzeń – części wsi Robertowo, Kolonijka Siecień – części wsi Robertowo, Kolonijka Sikórz – części wsi Robertowo, Ośrodek – części wsi Robertowo, Łęg – części wsi Murzynowo, Skarzeń – części wsi Murzynowo i Plebanka – części wsi Rembielin;

q)    w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brudzeń Duży, gmina Brudzeń Duży.

  1. Przyjęcie przez Radę Gminy Brudzeń Duży średniej ceny sprzedaży drewna w kwocie takiej, jak ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla ustalenia stawki podatku leśnego na obszarze Gminy.
  2. Sprawy różne:

a)    akceptacja Stanowiska Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 września 2021 r. w sprawie utrzymującego się aresztu dla Angeliki Borys i Andrzeja Poczobuta i wyrażenie poparcia dla ww. Stanowiska.

 

  1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

 

 

 

Zapraszam Państwa do udziału w sesji poprzez obserwację sesji na żywo dostępnej pod adresem https://portal.posiedzenia.pl/brudzenduzy   

« powrót