pierwszy drugi trzeci

Wprowadzenie opłaty za

 

Wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na terenie Gminy Brudzeń Duży

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce.

Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w mkw. wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

W związku z powyższym Wójt Gminy zwraca się z prośbą do właścicieli lub posiadaczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 500 mkw., która została zabudowana w co najmniej 70%, o złożenie wypełnionego oświadczenia dotyczącego wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w mkw. do Urzędu Gminy Brudzeń Duży lub przesłanie oświadczenia na adres: ug_brudzen@interia.pl  w terminie do 31 grudnia 2018 r. Podane w oświadczeniu dane posłużą do ewentualnego wyliczenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji terenowej.

Oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej informacji dostępne jest pod linkiem oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Brudzeń Duży.

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

 

« powrót