pierwszy drugi trzeci

Wójt Gminy Brudzeń Duży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych


INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
dotyczących projektu wyznaczenia podobszarów zdegradowanych i rewitalizacji w gminie Brudzeń DużyO G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Brudzeń Duży.

                                                                                                                                        

Działając na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji Wójt Gminy Brudzeń Duży zawiadamia, że w dniu 26 lipca 2018r. o godzinie 1430  i 1600 w Urzędzie Gminy Brudzeń Duży – sala nr 10 odbędą się spotkania interesariuszami rewitalizacji podczas których omówione zostaną metody i wyniki analiz wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży

Jednocześnie przypominamy:

  1. Projekty uchwały wraz z załącznikami i formularzami zgłoszeniowymi dostępny jest:

-       na stronie internetowej Gminy Brudzeń Duży  http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl/?tree=344,Og%C5%82oszenia  

-       w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym – pok.15 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

  1. uwagi i propozycje do projektu uchwały można składać w terminie do 26.07.2018r.
  2.  nie będą rozpatrywane uwagi i propozycje:

-       z datą wpływu po 26 lipca 2018r.

-       nie podpisane,

-       przesłane w innej formie niż na formularzu zgłoszeniowym (za wyjątkiem propozycji, opinii i uwag zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania i debaty z interesariuszami rewitalizacji).

 

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona niezwłocznie po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brudzeń Duży oraz tablicy ogłoszeń.

« powrót