pierwszy drugi trzeci

Wiosenne nabory

 

                                                      

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

 

Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM ogłosiła nabory na realizację grantów i operacji w ramach wdrażania inicjatywy LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

 

Miejsce i termin składania wniosków: biuro LGD AKTYWNI RAZEM w Gąbinie przy ulicy Stary Rynek 15, od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500 w terminie naboru wniosków, tj. od dnia 13 maja do dnia 7 czerwca 2019 r. do godziny 1500.

 

 

Nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych:

Przedsięwzięcie 1.1.1 Aktywni razem

1)     Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 73 175,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł – 7 317,50 zł.

2)     Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów społecznych, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:100 000,00 zł.,kwota grantu: 5 000,00 zł – 6 000,00 zł.

3)     Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między nimi, w tym JST i NGO, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:100 000,00 zł., kwota grantu: 5 000,00 zł – 6 000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie 1.3.1 Tacy sami

4)     Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD, działania edukacyjne dot. zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:50 000,00 zł.,kwota grantu: 5 000,00 zł.

5)     Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier architektonicznych), limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:200 000,00 zł., kwota grantu: do 25 000,00 zł.

 

Przedsięwzięcie 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju

6)     Archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:110 000,00 zł.,kwota grantu: do 10 000,00 zł.

7)     Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe obszaru LGD, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:203 694,58zł.,kwota grantu: do 25 000,00 zł.

8)     Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów kulturalnych dla świetlic, limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:300 000,00zł.,kwota grantu: do 25 000,00 zł.

 

 

Nabory wniosków na operacje:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą

9)     Rozwijanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej (PES), limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru:243 743,00zł.,kwota pomocy: do 121 871,50 zł.

 

 

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD AKTYWNI RAZEM (LSR), szczegółowe ogłoszenia na naborach wraz z przykładami działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

 

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.

Zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD w trakcie planowania i przygotowywania wniosków.

 

« powrót