pierwszy drugi trzeci

Stanowisko Rady Gminy

 

 

Stanowisko Nr 1/2019

Rady Gminy Brudzeń Duży

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie niekorzystnego stanu gospodarki odpadami w Gminie Brudzeń Duży

oraz potrzeby pilnych zmian w celu poprawy tego stanu.

 

Rada Gminy Brudzeń Duży wyraża swoje zaniepokojenie problemami związanymi z gwałtownym pogorszeniem się warunków dotyczących odbioru odpadów na terenie naszej gminy, przekładających się w skutkach negatywnie na życie naszych mieszkańców.

Przyczyny pogorszenia się warunków odbioru odpadów:

1)     drastyczny wzrost opłat za składowanie odpadów,

2)     monopolistyczne praktyki na rynku gospodarowania odpadami,

3)     zmieniające się uwarunkowania wynikające z zapisów prawa.

Wartość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów w ciągu bieżącego roku  wzrosła tak zaskakująco dużo, że w skutkach dla mieszkańców naszej Gminy miesięczny abonament od osoby wzrósł z kwoty 14 zł do 25 zł  za odpady segregowane (z 28 zł do 50 zł za niesegregowane).

Sytuacja ta ma miejsce również w innych samorządach, których władze i mieszkańcy mierzą się z takim samym lub podobnym finansowym problemem.

W związku z powyższym Rada Gminy Brudzeń Duży postuluje o:

 1. stworzenie zinstytucjonalizowanych form dialogu wszystkich interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi z udziałem praktyków i ekspertów w celu monitorowania systemu;
 2. stworzenie przez Parlament ram prawnych pozwalających określić limit górnych stawek opłat oraz eliminować praktyki zmowy cenowej usługodawców na rynku gospodarki odpadami;
 3. podjęcie działań w celu spowolnienia dynamiki wzrostu opłaty marszałkowskiej oraz stworzenia rozwiązań pozwalających na zwolnienia z części opłat w przypadkach uzasadnionych;
 4. zaangażowanie się administracji rządowej, a zwłaszcza Ministerstwo Środowiska, w działania edukacyjno – informacyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Rada Gminy Brudzeń Duży zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania niniejszego stanowiska:

 1. Prezesowi Rady Ministrów
 2. Marszałkowi Sejmu RP
 3. Marszałkowi Senatu RP
 4. Posłom i Senatorom z regionu mazowieckiego
 5. Wojewodzie Mazowieckiemu
 6. Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
 7. Ministrowi Środowiska
 8. Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 9. Samorządowcom Powiatu
 10. Samorządom gminnym regionu płockiego

UCHWAŁA RADY GMINY BRUDZEŃ DUŻY NR VIII/61/19 w sprawie rezygnacji z przekazania przez Gminę Brudzeń Duży Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań własnych gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz uchylenia uchwał Rady Gminy Brudzeń Duży nr XVI/115/12  z dnia 14 marca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży

Tadeusz Wojciech Borowicki

« powrót