pierwszy drugi trzeci

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych

 

Brudzeń Duży, dnia 18.05.2020r.

RGR.PP.062.2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu dokonsultacji społecznych

dotyczących zasad wyznaczania składu oraz zasad działania

Komitetu Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802.) oraz uchwały Nr XVI/113/20 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie p przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży  na lata 2019- 2029”

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży

 

ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji opinii oraz uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje prowadzone będą w okresie od 27.05.2020r. do 30.06.2020r.

w następujących formach:

a)      papierowej, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym  ul. Toruńska 2 09-414 Brudzeń Duży lub bezpośrednio w  sekretariacie Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, w poniedziałki w godz. od 9 00  do 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.

*W przypadku dostarczenia formularza konsultacyjnego za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym;

b)      elektronicznej na adres mailowy ug_brudzen@interia.pl

*W tytule wiadomości prosimy podać nazwę: „Uwagi ws. Komitetu Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży”;

c)      ustnej: w poniedziałki w godz. od 9 00  do 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2,  pok.15.

Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Brudzeń Duży wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniony będzie:

a)      w wersji papierowej, w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym, ul. Toruńska 2,  pok.15. w poniedziałki w godz. od 9 00  do 1700 oraz od wtorku do piątku w godz. od 730 do 1530.

b)      w wersji elektronicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://ugbrudzenduzy.bip.org.pl  w dziale Zagospodarowanie przestrzenne - Rewitalizacja oraz na stronie www.brudzen.pl/.

        Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie informacyjne, które odbędzie się 15 czerwca 2020r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Brudzeniu Dużym ul. Toruńska 2, w sali nr 10.

 

  projekt_uchwaly_2020-05-18.docx

  formularz_2020-05-18.docx

 

« powrót