pierwszy drugi trzeci

Nabory wniosków na granty LGD

                                                                      

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

 

NABORY WNIOSKÓW W LGD AKTYWNI RAZEM

Termin składania wniosków: od dnia 18 listopada do dnia 17 grudnia 2021 r. do godziny 15:00

 

NABORYWNIOSKÓW O POWIERZENIE GRA NTÓW :

Przedsięwzięcie1.1.1 AktywniRazem

1)  Realizacja projektów międzypokoleniowych

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.

(konkurs nr 1/2021/G),

Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

 

Przedsięwzięcie1.3.1 Tacysami

2)  Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 12 500,00 EUR., tj. 50 000 zł.

(konkurs nr 2/2021/G)

Kwota grantu: 1 250,00 EUR, tj. 5 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

 

Przedsięwzięcie3.2.1 Nuda?Nieu nas!

3)  Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru

limit dostępnych środków w ramach ogłaszanego naboru: 17 500,00 EUR., tj. 70 000 zł.

(konkurs nr 3/2021/G)

Kwota grantu: od 1 250,00 EUR do 2 500,00 EUR, tj. 5 000,00 zł do 10 000,00 zł. po kursie stałym 4,0 PLN/EUR.

UWAGA: Lokalna Grupa Działania do listy wybranych wniosków przyjmuje limit w walucie PLN, przeliczając wskazany w ogłoszeniu naboru limit środków w walucie EUR po kursie stałym 4,0 PLN/EUR, który zostanie przeliczony po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC) z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

 

Wnioski i formularze, Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla LGD   AKTYWNI   RAZEM   (LSR),   szczegółowe   ogłoszenia   na   naborach   wraz   z przykładami   działań i zapotrzebowaniem zgłaszanym podczas spotkań i warsztatów w procesie konsultacji LSR dostępne są na stronie internetowej LGD AKTYWNI RAZEM www.aktywnirazem.pl oraz w biurach Stowarzyszenia w Gąbinie, ul. Stary Rynek 15 i w Łącku, ul. Brzozowa 1, tel.: 24 276 61 33, aktywni.razem@wp.pl.

Z uwagi intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie spotkań doradczych. W celu zminimalizowania ryzyka odrzucenia wniosku ze względów formalnych zapraszamy do kontaktu i ścisłej współpracy z LGD.

 

http://aktywnirazem.pl/6528/ogloszenie-o-naborach-grantowych-1-2021-g-2-2021-g-3-2021-g/


« powrót