pierwszy drugi trzeci

Konkurs na realizację zadań publicznych 2019

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Brudzeń Duży działając na podstawie art.5, art.11 i art.13 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm./ oraz Uchwałę Rady Gminy Brudzeń Duży Nr II/11/18 z dnia

29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”

 

 

ogłasza

 

otwarty konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

 

 

 

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert, które w najlepszy sposób zrealizują założenia dotyczące rozwoju kultury fizycznej i sportu przyjęte przez Gminę Brudzeń Duży w ramach „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

 

 

II. Rodzaje zadań

Priorytetowe zadania na rok 2019 przyjęte w „Programu współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.5 ust.1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” obejmują:

a)      wspieranie działalności klubów sportowych oraz stowarzyszeń mających w statucie zapis dotyczący działalności na rzecz sportu i kultury fizycznej, prowadzących działalność na terenie gminy;

b)      prowadzenie szkoleń i treningów dla dzieci i młodzieży;

c)      udział w turniejach i rozgrywkach ligowych różnego szczebla.

 

 

III. Termin realizacji

Termin realizacji zadania: luty – grudzień 2019.

 

 

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Rada Gminy Brudzeń Duży przeznaczyła kwotę 65.000 złotych.

 

 

V. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają następujące akty prawne:

 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z póź. zm./

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. 2018r. poz. 450 z późn. zm./

 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

 

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań /Dz. U. z 2016r. poz. 1300/.

Oferta winna być sporządzona z podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu jednostki ubiegającej się o zadanie.

W celu potwierdzenia, że oferta złożona jest przez osobę uprawnioną (w tym pełnomocnika) należy złożyć dokument w oryginale lub poświadczony za zgodność z oryginałem potwierdzający prawo do działania w imieniu i na rzecz jednostki.

 

Dodatkowo do oferty należy dołączyć statut jednostki składającej ofertę oraz wykaz zawodników z miejscem zamieszkania.

 

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymuje podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość dotacji do wybranej oferty oraz terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiedniej umowie.

 

 

VI. Termin i sposób składania oferty

Termin składania ofert wyznacza się do dnia 6 lutego 2019 roku do godziny 15.30.

 

Oferty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Brudzeń Duży, 09-414 Brudzeń Duży ul. Toruńska 2 z dopiskiem „Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku”.

 

Nie będą rozpatrywane oferty:

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez komisję konkursową. Wybór ofert nastąpi do dnia   8 lutego 2019 roku.

 

Ustala się następujące kryteria oceny merytorycznej stosowane przy ocenie ofert przez komisje konkursową:

  1. Kryteria formalne:

a) ocena czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia;

b) ocena terminowości złożonej oferty;

c) ocena kompletności oferty.

 

2.  Kryteria merytoryczne:

a)      merytoryczna wartość oferty:

- skala działania (zasięg, znaczenie, liczba osób objętych działaniem);

- celowość realizacji zadania;

- możliwość kontynuacji w przyszłości;

 

b)      budżet:

- prawidłowość, przejrzystość i kompletność;

- adekwatność proponowanych kosztów do planowanych zadań;

- proponowany udział środków finansowych Oferenta;

 

c)      pozostałe kryteria:

- zasoby osobowe, doświadczenie Oferenta i kwalifikacje osób odpowiedzialnych za wykonanie projektu;

- umiejętność współpracy z innymi partnerami przy realizacji zadania;

- dotychczasowe doświadczenia współpracy Gminy Brudzeń Duży z Oferentem.                                      

 

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez gminę w 2019 roku na realizację tego zadania skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie niższej niż w ofercie oraz odrzuceniem części oferty do dofinansowania z powodu ograniczonych środków finansowych.

 

W roku 2018 Urząd Gminy Brudzeń Duży zrealizował zadanie poprzez przyznanie i rozliczenie dotacji:

 

- LKS „Wisła Główina–Sobowo”                                  w kwocie  52.000,00 złotych      

- Gminnemu Klubowi Sportowemu „Skrwa” Brudzeń  w kwocie   2.550,00  złotych

- Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Sikorzanka” w kwocie   3.300,00 złotych.

 

 

Zleceniobiorca po przyznaniu dotacji a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do:

- korekty kosztorysu projektu, w przypadku przyznania dotacji wysokości innej niż wnioskowana,

- wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy.

 

 

konkurs_ofert_2019_zal.docx

 

 

Brudzeń Duży, 15 stycznia 2019 roku

« powrót