pierwszy drugi trzeci

Komunikat dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych

KOMUNIKAT

dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu Gminy Brudzeń Duży

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. Gmina Brudzeń Duży zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), samodzielnie będzie realizować zadanie związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Gminy Brudzeń Duży.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązkowa jest segregacja odpadów dla wszystkich właścicieli nieruchomości (w przypadku braku segregacji właściciele zostaną obciążeni podwyższoną opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z przepisów w/w ustawy art.6k ust.3)

Od dnia 01 stycznia 2020r. obowiązuje nowa frakcja do segregacji – papier i makulatura (należy gromadzić i udostępniać w niebieskim worku z napisem „PAPIER”).

Ponadto informujemy, że również „POPIÓŁ” będzie zbierany i odbierany, jako osobna frakcja odpadów komunalnych (należy gromadzić i udostępniać w szarym worku z napisem „POPIÓŁ”).

Płatności za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Brudzeń Duży, dotyczące roku 2019 i lat poprzednich, winny być zrealizowane najpóźniej do dnia
15 stycznia 2020r
. na indywidualny numer konta bankowego, który otrzymali Państwo od Związku Gmin Regionu Płockiego.

Opłatę za miesiąc styczeń 2020 r. należy uiścić do dnia 15 lutego 2020 r. na numer konta, który Państwo otrzymacie z Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym, po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia
31 stycznia 2020 r.

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia druku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy Brudzeń Duży, w pokoju nr 15, pod nr tel. 24 260-40-13 wewnętrzny 40.

 

 

 

« powrót