pierwszy drugi trzeci

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE

 

BEZPŁATNE TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku Informuje,
że w 2019 roku w okresie wakacji letnich organizowane są turnusy rehabilitacyjne
dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.

1.Turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
w Iwoniczu Zdroju w terminie 10.07-30.07.2019.

2.Turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju terminie 23.06-13.07.2019.

Skorzystać z nich mogą dzieci urodzone w latach 2004 - 2012 (7-15 lat), których przynajmniej jedno
z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy.
Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie
co najmniej rok. Podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz.860). Wniosek
powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu
którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl
lub w najbliższej placówce terenowej KRUS. Do wniosku obligatoryjnie powinien zostać dołączony
wypełniony przez rodziców (opiekunów prawnych) załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację
o stanie zdrowia dziecka oraz oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) zawierające m.in. zgodę
na przetwarzanie danych osobowych. Należy dołączyć dokumentację medyczną związaną z leczeniem specjalistycznym dziecka oraz jeżeli dziecko pozostaje pod opieką specjalisty zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia rehabilitacji leczniczej. Kwalifikacji wniosku dokonuje Lekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Turnusy trwają 21 dni. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która organizuje podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne
oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.

Wnioski należy składać w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do dnia 15 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PT KRUS w Płocku, ul. Otolińska 25 pokój 3 lub pod
numerem telefonu 24/267-44-13.

« powrót